Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Với tinh thần tích cực, chủ động, quyết liệt, lấy đổi mới, sáng tạo là trung tâm; lấy tư duy, tầm nhìn là đột phá; lấy hiệu quả là thước đo đánh giá. Trong những năm qua, công tác CCHC được Cấp ủy, Chính quyền thành phố Cẩm Phả đặc biệt quan tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, an sinh xã hội của thành phố. Đến nay, bức tranh CCHC tại thành phố Cẩm Phả đã tạo được nhiều dấu ấn riêng, mang đến niềm tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Được ví “là tỉnh Quảng Ninh thu nhỏ”, Cẩm Phả hội tụ các điều kiện phát triển kinh tế xã hội toàn diện với vị trí chiến lược quan trọng, là một trong ba cực tăng trưởng của tiểu vùng động lực Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn. Những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh cùng sự năng động, quyết tâm đổi mới và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố đã tạo được đột phá lớn trong trong tiến trình hội nhập và phát triển, đó là bước đệm vững chắc để vùng đất mỏ giàu truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” tiếp tục bứt phá, vươn lên trở thành thành phố công nghiệp - dịch vụ bền vững vào năm 2020.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 23, khoá XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá trong thực hiện chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, then chốt nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Từ đó, cấp ủy, chính quyền thành phố đã không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp, vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả 6 nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Trong 10 năm, thành phố đã ban hành hàng trăm kế hoạch, quyết định và công văn để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phát triển nguồn nhân lực. Tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo lồng ghép các nội dung về công tác cải cách hành chính. Đồng thời cập nhật thường xuyên các hoạt động về công tác CCHC trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh, thành phố; đổi mới hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính, tạo sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của cán bộ, công chức và nhân dân.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác CCHC được khen thưởng năm 2018

Qua mỗi năm, thành phố đều tổ chức công bố xếp hạng chỉ số CCHC nhằm phân tích, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế để đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đã mang lại hiệu ứng và sức lan tỏa rộng khắp, tạo động lực thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; ngày càng phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và mỗi tập thể, cá nhân trong việc phấn đấu thực hiện kế hoạch, chương trình công tác CCHC đã đề ra.

Thành uỷ Cẩm Phả công bố các Quyết định hợp nhất Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

và Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố

Trong cải cách thể chế, thành phố đã đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình, quy định, đảm bảo chất lượng. Đồng thời kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL ban hành thuộc thẩm quyền để tham mưu điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định chung, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Công bố quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thành phố

Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đã thực hiện hiệu quả các mô hình hợp nhất góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế, tiết kiệm kinh phí chi cho các hoạt động.

Hội thi Thanh niên với văn hoá công sở - đạo đức công vụ

Trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bước đầu được cơ cấu lại theo đề án vị trí việc làm có tính kỷ luật, kỷ cương được nâng cao rõ rệt, được đào tạo, bồi dưỡng, phân công, sắp xếp phù hợp với trình độ năng lực, tránh được sự trùng lặp, chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ, thực hiện tốt phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

HĐND thành phố giám sát công tác quản lý, sử dụng đất tại Công ty CP Đầu tư phát triển Bảo Nguyên

Trong Cải cách tài chính công: thành phố tăng cường đổi mới phân cấp quản lý ngân sách, tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh công khai tài chính; tăng cường sự giám sát đối với huy động, sử dụng nguồn lực công.

UBND thành phố đánh giá Đề án nhân rộng mô hình thành phố thông minh cho TP Cẩm Phả

Về hiện đại hóa nền hành chính: Thành phố quan tâm đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; gắn xây dựng chính quyền điện tử với xây dựng thành phố thông minh và công dân điện tử, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 

Lãnh đạo thành phố khai trương Trung tâm Hành chính công thành phố

Đặc biệt, một trong những nội dung cải cách hành chính mà thành phố đặc biệt quan tâm, trăn trở đó là cải cách thủ tục hành chính. Đây là nội dung được thành phố Cẩm Phả đánh giá là trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân, từ đó xây dựng kinh tế, xã hội thành phố phát triển xứng đáng với tiềm năng của địa phương.

Trung tâm Hành chính công thành phố chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2014

Chính vì vậy thành phố đã dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này và sự khởi đầu có tính bước ngoặt đó là Cẩm Phả được tỉnh tin tưởng cùng 4 địa phương khác để thực hiện điểm mô hình Trung tâm hành chính công cấp huyện. Sau quá trình xây dựng và thử nghiệm đến tháng 5/2014 Trung tâm hành chính công TP Cẩm Phả chính thức đi vào vận hành với tổng mức đầu tư trên 19 tỷ đồng đã góp phần quan trọng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền. Theo đó 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố được niêm yết công khai đúng quy định và được tiếp nhận, xử lý theo nguyên tắc “một thẩm định, một phê duyệt, không có khâu trung gian” tại Trung tâm Hành chính công Thành phố.

Người dân, doanh nghiệp đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công thành phố 

Việc xây dựng, thành lập và đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động được coi là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân; thay đổi phương thức làm việc, tạo sự chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân, tăng hiệu quả làm việc, giảm phiền hà, chi phí, công sức cho nhân dân. 

Thành phố khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến vào năm 2015

"Làn sóng” cải cách hành chính tiếp tục được lan tỏa đến toàn thành phố vào năm 2015 khi thành phố quyết định đầu tư gần 9 tỷ đồng để cải cạo, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đồng thời xây dựng mới hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ thành phố đến tất cả các phường, xã. Sự kiện này thể hiện rõ mục tiêu “Công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật” đối với công tác cải cải cách TTHC và sự quyết tâm của thành phố trong nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền, góp phần công khai, đơn giản hoá thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và hội nghị truyền hình trực tuyến tại phường Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ

Từ sự quan tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố đã góp phần quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC trong những năm qua của Cẩm Phả với mục tiêu “Vì nhân dân phục vụ”. Từ đầu năm 2015, toàn bộ TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND thành phố và UBND các phường, xã đều được tiếp nhận và giải quyết tập trung tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phường, xã theo đúng quy trình quy định đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Từ khâu tiếp nhận, xây dựng phiếu biên nhận hồ sơ hẹn trả kết quả đến các bước giải quyết, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả đều được thực hiện trong phần mềm một cửa điện tử kết nối liên thông giữa các cá nhân, bộ phận, phòng ban chuyên môn và UBND các phường, xã để xử lý hồ sơ. Đặc biệt, hiện nay thành phố đã thực hiện việc đưa con dấu thứ 2 của các phòng, ban chuyên môn vào Trung tâm Hành chính công thành phố để thực hiện giải quyết TTHC theo nguyên tắc 5 tại chỗ: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm. Hàng năm số hồ sơ TTHC được giải quyết đúng và trước hạn luôn tăng, từ 97% năm 2014 đến năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020 đều đạt 100%.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố

Đoàn kiếm tra của Ban Nội chính Tỉnh uỷ khảo sát hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố 

Cùng với việc cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thành phố đã đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, văn minh công sở đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương với tinh thần quyết tâm lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và thước đo cho hiệu quả công việc. Nhờ đó, hàng năm 85% tổ chức, cá nhân đánh giá rất hài lòng ở tất cả các tiêu chí trong việc giải quyết TTHC, chưa có phiếu đánh giá không hài lòng.

Cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận và trả kết quả phường Cẩm Trung giải quyết TTHC cho người dân

Một bước tiến nổi bật khác của thành phố trong xây dựng chính quyền điện tử đó là việc Cẩm Phả tiếp tục là 1 trong 3 địa phương trong tỉnh tiên phong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các TTHC đảm bảo nhanh, chính xác và tiện lợi nhất. 

Thành phố triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 vào giải quyết các TTHC

Thành phố đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ để có thể thực hiện các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi mà còn tiết kiệm chi phí và thời gian đăng ký làm các TTHC. Hiện thành phố Cẩm Phả đã cung cấp 226 thủ tục hành chính dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đạt 80,14% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phạm vi giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ luôn đạt trên 30%. 

Đoàn viên thanh niên thành phố hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân phường Cẩm Trung

Thanh niên phường Cẩm Sơn hướng dẫn quy trình giải quyết TTHC dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Đoàn viên thanh niên phường Cẩm Bình tuyên truyền sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 tại nhà cho người dân

Nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, những năm qua, thành phố cũng đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính bằng nhiều biện pháp thiết thực, trong đó đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ kiểm tra đột xuất tại các phòng, ban, đơn vị, xã phường trên địa bàn thành phố. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động của các phòng, ban, đơn vị, trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Kiểm tra công vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Hải

Từ những nỗ lực, tư duy đổi mới của cả hệ thống chính trị với nhiều cách làm sáng tạo mang tính đột phá trong cải cách, hiện đại hóa nền hành chính đã đưa Cẩm Phả từ năm 2013 đến năm 2018 luôn nằm trong 5 địa phương dẫn đầu về chỉ số CCCH. Bên cạnh đó thành phố cũng là địa phương đạt điểm cao nhất về Chỉ số quản trị cấp huyện DGI năm 2018 và 2 năm liên tiếp 2017, 2018 đứng đầu toàn tỉnh Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương DDCI. Nhờ có cơ chế thông thoáng cùng niềm tin của người dân, cộng đồng doanh nghiệp đã giúp thành phố thu hút được nhiều Tập đoàn kinh tế lớn, nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, triển khai các dự án trọng điểm, động lực phát triển kinh tế trên địa bàn, từng bước đánh thức tiềm năng của thành phố trẻ để nơi đây trở thành nơi cần đến, đáng sống đối với người dân, du khách.

Thành phố Cẩm Phả 2 năm liên tiếp 2017, 2018 đứng đầu toàn tỉnh Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương DDCI

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố: “Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020. Trong thời giam tới, TP Cẩm Phả tiếp tục đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng triển khai các chính sách; mở rộng cơ chế, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp giám sát, phản hồi ý kiến đối với cơ quan, tổ chức Nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị của chính quyền, áp dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh. Đồng thời cải cách TTHC theo hướng đơn giản, cải tiến quy trình xử lý hành chính giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và trong từng nội bộ cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC”.

TP Cẩm Phả đang trên đà phát triển với những thời cơ, vận hội mới

Cẩm Phả đã và đang có bước tiến quan trọng trên con đường phát triển mới nhờ những đột phá trong cải cách hành chính. Đó là tiền đề, cơ sở vững chắc để thành phố quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động, hướng về người dân, doanh nghiệp với nền hành chính minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống chính quyền, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập, tạo đà cho sự vươn mình phát triển ổn định và bền vững của địa phương, xây dựng Cẩm Phả ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bảo Long

Các tin liên quan: