Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Không
2 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Trồng trọt 7 ngày không
3 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc LĨNH VỰC TÔN GIÁO 01 ngày không
4 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp - Hộ tịch không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu 20.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch); 10.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch).
5 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Tư pháp - Hộ tịch 02 ngày làm việc Không
6 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 2.000 đồng/bản sao
7 Xác nhận theo yêu cầu của người dân Khác Trong ngày làm việc 3.000đ/ 1 trường hợp
8 Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. Giáo dục - Đào tạo
9 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
10 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
11 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Không
12 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Không
13 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Nội vụ 20 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ không
14 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Nội vụ 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủhồ sơ đề nghị hợp lệ. không
15 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung nhận được văn bản đăng ký hợp lệ. Không
16 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Nội vụ Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Không
17 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Nội vụ Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Không
18 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Nội vụ 20 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáotập trung nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ. Không
19 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Nội vụ 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng nhận được văn bản đăng ký hợp lệ. Không
20 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Nội vụ 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng nhận được văn bản đăng ký hợp lệ. Không
Trang: