Tin nổi bật

Thông báo

Quyết định Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

             UỶ BAN NHÂN DÂN
           TỈNH QUẢNG NINH
                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
          Số:  2392 /QĐ-UBND                            Quảng Ninh, ngày  29  tháng   7   năm 2016
                                                                 QUYẾT ĐỊNH
      Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng
                                           quản lý của Sở 
Nội vụ tỉnh Quảng Ninh
  
 
 
 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số   71/TTr-SNV ngày 30/6/2016 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 496/STP-KSTTHC ngày 24/5/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh (có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung công bố thủ tục hành chính để chỉ đạo xây dựng và phê duyệt trình tự giải quyết thủ tục hành chính chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 để tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:
- Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 07/2/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.
- Mục IV, phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
              Nơi nhận: 
             - Cục Kiểm soát TTHC, Bộ TP (b/c);
             - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
             - CT, các PCT UBND tỉnh;
             - Như điều 3 (để thực hiện);
             - Sở Tư pháp;
             - V0, V2, V5;
             - Lưu: VT, TH4.
                          03-QĐ193
       
                                        CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                 Nguyễn Đức Long