Tin nổi bật

Thông báo

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016 thông báo kết quả thi tuyển


Trên cơ sở kết quả thi tuyển của 510 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, ngày 09/6/2017, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016 ban hành Thông báo số 34/TB-HĐTD về kết quả thi tuyển công chức cấp xã tập trung năm 2016. 
http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/so/sonoivu/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/893/2.%20Chi%20tiet%20Quyet%20dinh%20so%202234.PDF

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/so/sonoivu/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/893/1.%20Chi%20tiet%20Thong%20bao%20so%2034.PDF