Tin nổi bật

Giới thiệu chung


Tên cơ quan : Đảng ủy - HĐND – UBND - UBMTTQ phường Cẩm Thủy
Địa chỉ : Km4 - đường Trần Phú - phường Cẩm Thủy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại: 0203.3862.026
E-mail : ubndcamthuy.cp@quangninh.gov.vn
Phường Cẩm Thủy là phường nội thị. Tổng diện tích đất tự nhiên là 2,79km2.  Tổng số dân trên địa bàn phường là trên 14.000 người với tổng số hộ là trên 3.600 hộ. Có trên 120 doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân; trên 900 hộ kinh doanh cá thể nhỏ và lẻ. Phường có 12 khu phố chia thành 84 tổ nhân dân. Có 8 dân tộc anh em sinh sống (Sán Dìu, Hoa, Tày, Thái, Dao, Mường, Nùng, Kinh). Quốc phòng - An ninh chính trị - TTATXH được giữ vững, không có điểm nóng phức tạp xảy ra. Văn hóa văn nghệ - TDTT được duy trì phát triển sâu rộng đáp ứng được tinh thần đời sống của nhân dân.
+ Phía Bắc giáp xã Dương Huy.
+ Phía Đông giáp Phường Cẩm Trung.
+ Phía Tây giáp Phường Cẩm Thạch.
+ Phía Nam giáp vịnh Bái Tử Long.
Các tổ chức Chính trị - xã hội của phường bao gồm Ủy ban MTTQ, hội Phụ nữ, hội Người cao tuổi, hội Cựu Chiến Binh phường  và  Đoàn thanh niên. Ở mỗi khu phố đều có 01 ban công tác mặt trận, 01 chi đoàn thanh niên, 01 chi hội Phụ nữ, 01 chi hội NCT, 01 chi hội Cựu Chiến Binh hoạt động với số lượng thành viên, đoàn viên, hội viên  đông đảo, hoạt động nhiệt tình, trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của nhà nước và các quy định, quy ước của địa phương xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kinh tế và góp phần củng cố Chính quyền địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.
         Bộ máy cán bộ, công chức địa phương tinh gọn có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; Tác phong và lề lối làm việc nghiêm túc, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc; đội ngũ cán bộ tổ dân khu phố thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo tinh gọn theo Đề án 25 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và của cấp trên giao.