Tin nổi bật

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại
1.1- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại là đầu mối, chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định.
1.2- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND phường và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.
2. Nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại
2.1- Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ...), mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.
2.2- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.
2.3- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường cho tổ chức và cá nhân:
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Tiếp nhận và viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố công khai.
b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật. Đối với hồ sơ phức tạp sử dụng phiếu hướng dẫn theo quy định để hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
2.4- Thẩm định và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo nội dung, chất lượng và thời gian trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
2.5- Xây dựng Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; Quy chế phối hợp công tác (nếu cần) với các Bộ phận khác có liên quan.
2.6- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị  liên quan nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
2.7- Đề xuất đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Vận hành, đề xuất nâng cấp các phần mềm ứng dụng chuyên môn.
2.8- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Bộ phận theo quy định của pháp luật.
2.9- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định.
2.10- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được UBND phường giao.