Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
Lĩnh vực: Đường thủy
Thời gian giải quyết: 03 (ba) giờ làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung:
File đính kèm: Tải file