Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản
Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (01 TT)
1 Thủ tục Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản. 01 ngày làm việc Ủy ban nhân dân cấp xã Không - Quyết định số 62/2013/ QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;
- Thông tư số 15/2014/TT- BNNPTNT ngày 29/4/2014 của bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ- TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
File đính kèm: Tải file