Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

1. Đường link  03 tiểu phẩm về mất cân bằng giới tính khi sinh:
https://drive.google.com/drive/folders/1EXJ-O4wdCEZsi-55GbDTW8b1lXg8BwVU?usp=sharing
2. Đường link  05 thông điệp truyền hình về người cao tuổi:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tA6N4BI6YPbVLqLwgcbNgnSKu6ovYdeI
3. Đường link  05 thông điệp truyền hình về Dân số - Phát triển:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fVA9hNSXGHqSyjTl5o8MrumwJAAFV5Od
 
Các tin liên quan: