Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

 

Bám sát Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, của tỉnh và của thành phố Cẩm Phả cũng như tình hình thực tiễn của địa phương, Phường Cẩm Thủy đã triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử một cách chặt chẽ, chủ động và đúng quy định. 

Theo đó, phường đã thành lập Ủy ban Bầu cử phường Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 11 thành viên phân cấp đúng số lượng và thành phần. Công tác tuyên truyền và đảm bảo ANTT được chú trọng giữ vững địa bàn ổn định không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện,...

Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn và xây dựng kế hoạch, thành lập 05 tiểu ban và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu  HĐND phường gồm 63 người bằng 3 lần số lượng được bầu đảm bảo trước thời hạn luật định và kế hoạch. Cùng với đó công tác chuẩn bị cơ sở vật chất các nhà văn hóa đã được sửa chữa, nâng cấp cơ bản hoàn thành đảm bảo cho phục vụ bầu cử. Số khẩu hiệu tường: 21, Pano: 12,  Băng zôn: 10, Phướn thả: 3,  Bảng điện tử led: 4,  Số lượt phát thanh trên loa: 2 lượt/ngày = 2 bài. Cờ đảng, cờ tổ quốc: 150 chiếc

Trong thời gian tới phường Cẩm Thủy chủ động bám sát kế hoạch, chỉ đạo của các cấp triển khai đúng tiến độ, quy định về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tổ chức hiệp thương lần thứ 3. Thành lập các Ban bầu cử, Tổ bầu cử, rà soát, niêm yết danh sách cử tri, tập huấn nghiệp vụ bầu cử,... và các nhiệm vụ trọng tâm khác để đảm bảo tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các tin liên quan: